مردان شاد - ایران زمین

موضوع: مردان شاد

این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست که مردان با زنان تفاوت دارند. یکی از تفاوت های عمده آنها نیز در شیوه برقراری ارتباط است.

زنان همواره تمایل به برقراری ارتباط دارند اما مردان گاهی در خود فرو رفته و نیاز به تفکر و تجزیه و تحلیل پیدا می کنند. در این شرایط است که زنان باید آنها را به حال خود بگذارند تا از آن حالت خارج شوند زیرا گفت وگو در این شرایط باعث بروز مشکلات بیشتری می شود.

علاوه بر این مردان نیاز به تعریف و تمجید دارند. زنان هرگز نباید خود را بی نیاز از مرد معرفی کنند زیرا با این کار خود مشکلات را بیشتر می کنند. مردان دوست دارند همواره قهرمان زندگی زنان خود باشند. زنان باید احساس واقعی خود را دریغ نکرده و بر فرآیند احساسی او لطمه ای وارد نسازند. تنها در این صورت است که زنان شاهد شادی بیشتر همسران خود خواهند بود.