زندگی - ایران زمین

وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشون داد ، تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده 

***